Doğa, Bilim ve Allah

Bilimler varolmadan önce de herşey bilimsel kurallara göre işliyordu. (Biz doğa yasalarının şimdilik eksik ve yanlış da olsa kendi bilebildiğimiz kadarını kullanarak, olacakları hesaplamaya çalışırız, ama doğa kendi tam ve doğru yasalarına göre işlemeyi sürdürür, biz de bilgimizin eksikliği ölçüsünde hedeften şaşarız. Doğa bizi yanıltmaz, biz onu tam anlayamadığımız için yanılırız.)

Allah inancı her şeyi yaratan yüce bir varlığa inançtır. Allah evreni mükemmel bir düzen içinde yaratmış, insan verdiği akıl ve sezgi ile onun yarattığı bu düzene vâkıf oldukça yararlandığı nimetler artmış ve daha kolay, daha rahat ve sağlıklı bir yaşama kavuşmuştur. Bilim Allah’ın yarattığı bu düzeni merak etmek, incelemek ve anlamak demektir. Bu uygarlıktır ve ödülleri apaçıktır. Bilime karşı çıkmak, Allah’ı insandan saklamak, onun mükemmel düzeninin anlaşılmasına engel olmak, insanları Allah’ın onlara sunduğu nimetlerden mahrum bırakmak, aslında apaçık Allah’a karşı gelmektir.

Bilim ile dinin karşı karşıya gelmemesi gerekir. Niye gelsin? Böyle bir durum dinin temeline aykırıdır. Allah kendisiyle çelişebilir mi? Kendi yarattığı ve kendisini anlamakla işlevlendirdiği insan aklını yanıltır mı? Tüm dinsel inançlar bu kötülüğü “şeytan”a yüklemiştir. Bilimin bizzat kendisinin Allah inancına aykırı hiç bir yönü yoktur. Tam tersine bilime yönelmek, Allah’a yönelmenin, bir bakıma insana en yakışan, en yararlı etkinliklerindendir. Peki öyleyse, bır kısım din adamları ile bilim adamları arasında yüzyıllardır süregelen ve çoğunlukla bilim insanlarının acı çekmelerinin ve insanlığa yaptıkları katkılara rağmen ölüm, işkence ve hapis gibi nankörlüklerle mağdur edilmelerinin sebepleri nedir?

Tarih bize bugün bu bilim insanlarına bunları yapanların, geçmişte en yüksek din makamlarını işgal etmelerine rağmen, dine en aykırı hükümleri verdiklerini, en büyük haksızlıkları ve kötülükleri yaptıklarını, aslında Allah’a karşı geldiklerini, apaçık gösteriyor. Bugün biliniyor ki, dini inançlar, her dönemde bizzat dini inançların lânetlediği en kötü eylem ve niyetlerin, kişisel iktidar hırsı ve maddi çıkarların aracı yapılmıştır. Bilim insanı refah ve uygarlığa taşır ama doğal olarak cehaleti de yıkar. Haklı iktidar sahiplerinin dayanağı refah ve ilerleme, haksız iktidar sahiplerinin dayanağı ise cehalettir. Bunlar ancak cehalet ve bağnazlıktan beslenirler, yoksa kim kendi bilinciyle hem özgürlüklerini, hem refahını aslında dine ve Allah’a aykırı kişilerin eline verir ki? Kendi çıkarı için çalıştığı halde, “sözde” Allah adına yapıyormuş ve dini temsil ediyormuş gibi yapanları, halk kendi cehaleti yüzünden anlayamaz.

Çok açık bir örnek, duanın mahiyeti ile ilgilidir: Akıl ve gerçek inanç sahibi bir insan dua ederken kendi iç dünyasında huzur, güç ve odaklanma sağlar. Doğanın gene Allah’ın düzeni içinde süreceğini, bu zorlukları doğaya uyum sağlayarak ve direnç göstererek aşabileceğini, bunun ancak bilgi ve çabayla olabileceğini bilir. Oysa bilimi küçümseyen, onu uzak tutmaya çalışan “sözde” din erbabı duayı “herşeye gücü yeten” Allah’ın içten dileyen ve hakkeden herkese istediğini vereceği bir “dilekçe” gibi gösterir. Herşeyi bilen, gören Allah düzenini herkese göre anlık ve onların arzusuna göre mi bozacak, değiştirecektir? Ayni anda ikisi de iyi insan olan biri çiftçi diğeri çömlekçi iki kulundan, yağmuru yağdırırken birini tercih mi edecektir? Dua ile Allah’ın hükmü mü değişecektir? Bu düşünceler “her şeye gücü yeten” Allahın gücünü kendine mal etmeye çalışan “nefesi kuvvetli” olduğundan Allah’a yakın olduğunu iddia eden bazı hocaların dini istismarından ve Allah’a karşı gelmelerinden başka birşey değildir.

Bir başka örnek de doğal âfetlerle ilgilidir. Bilimden uzak kalanın doğa karşısında da aciz kaldığı ve cezasını çektiği apaçıktır. Bu bilgiyi ve Allah’ın yasalarını öğrenerek korunmayı öğretmek yerine, sanki Allah onların dediklerine uymayanları cezalandırıyormuş gibi telkinde bulunmak, gene Allah’ın yerine hüküm vermeye yeltenmekten ve dini istismar etmekten başka bir şey değildir. Allah ayni bölgede iyisiyle kötüsüyle (iyisini kötüsünden ayırmadan) pek çok insanı birarada niye cezalandırsın?

Aslında Allah gerçekte toplumları onları en lâyık oldukları yönetimlerle ödüllendirir veya cezalandırır. Toplum içinde her bireye kendi yetenek ve olanakları kadar toplumu şekillendirme ve yönlendirme fırsatı doğa kanunları çerçevesinde sağlanmıştır. Bilimi kendine rehber edinen bireyler kendi toplumlarını, o toplumlar da dünyadaki diğer toplumları bu olanakların sınırları içinde yönetirler. Buna mutlaka hem kendilerine atalarından miras kalan olanaklar, hem de doğal zenginlikleri ve coğrafyaları katkı sağlar. Ancak biliniyor ki en temel faktör önce insandır.

İşte bunun içindir ki, bazen bir önder olağanüstü şartlarda toplumunu insanlığın onurlu bir parçası kılarak, ona bağımsızlık ve umutlu bir gelecek verir, üretimini, verimliliğini, varlıklarını çoğaltmasını sağlar. “Hayatta en hakiki mürşid ilimdir” diyen Atatürk buna en yüce örnektir.Onun için bazı yabancıların “O Türklere Allah’ın bir hediyesidir” demesi ne kadar güzel ve yerindedir. Bir de onun sayesinde Türk halkının onyıllardır biriktirdiklerini ve Türklerin ortak malı olan devlet varlıklarını peşkeş çekip, üretilmişleri tüketen, bilime ve bilim kurumlarına her saygısızlığı yapıp zarar veren yöneticiler var. Bunu ayırt etmek de, buna göre kendi bireysel sorumluluğunu taşımak da insanlara aittir. Ceza toplumsal olarak gelecektir ve gelecekte tahakkuk edecektir. Buna karşı olduğu halde ya susan, ya da önlemek için yeterli beceriyi gösteremeyenler de bir ölçüde kayıplardan kendi paylarına düşeni yaşayacaklardır ama, elbette gene de Allah’ın nimeti olan bilimden ve dinini anlayacak akıldan yoksun cahiller en büyük cezayı çekeceklerdir.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s